המרכז להשכלה פיננסית – Bmeniv

לימודי שוק ההון, קורס שוק ההון

התקשרו עכשיו 050-891-1640

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

סקירת שווקים פיננסים

BB
BBB

סקירה מקצועית חודשית

האם תכנית רכישה עצמית של מניות מעידה על פוטנציאל להשקעה במניה ?

חברות נדל”ן נהפכו ליעד נחשק להשקעה לאור “רוחות” על הורדת הריבית בשוק ההון, שכן כידוע בשבר הפשוט המחשב שווי נדל”ן לריבית יש משמעות גדולה (שווי נדל”ן מחושב על ידי חישוב תזרים מזומנים מהנכס, שהינו חלוקה של תזרים מזומנים צפוי מהנכס בריבית, ככל שהריבית שוק גבוהה יותר שווי הנכס נמוך יותר וככל שריבית שוק קטנה יותר שווי הנכס גדול יותר).

 

תכנית רכישה עצמית של מניות בדרך כלל מעידה על כך שהחברה מזהה פוטנציאל כלכלי במניותיה, ומחליטה להקצות חלק מהמזומנים שבקופתה לטובת רכישת מניות עצמית. הקלישאה אומרת שאם החברה מחליטה להשקיע במניות של עצמה ככל הנראה זה העיתוי להשקעה במניה, המניה נסחרת בחסר ומהווה יעד פוטנציאלי להשקעה.

בדוחות כספיים החברות מפרטות תכנית רכישה עצמית של המניות, ככל שקיימות, ומהו היקף כספי של ההשקעה על פי החלטה של דירקטוריון והנהלת החברה. חשוב לציין כי קיימות גם תכניות רכישה עצמית של אג”ח של החברה משיקולים כלכליים דומים למניות. חשוב להדגיש, כי רכישה עצמית של מניות ו/או אג”ח גורעת מקופתה של החברה מזומנים אשר יכולים לשמש לפעילותה העסקית, לכיסוי תשלומי אג”ח במיועדים לפירעון או תשלום ריבית אג”ח הקרוב. ישנה משמעות כלכלית חשובה לבחינה של הנושא העלולה לפגוע בתזרים מזומנים של החברה, שכן רכישות אלו מקטינות את המזומנים בקופתה.

 

אחד הפרמטרים הנוספים שנבדקים מול תכנית רכישה עצמית הינו מכפיל הון בו נסחרת החברה. מכפיל הון הינו שווי שוק של החברה ביחס להון מניות שלה. חברה שנסחרת במכפיל נמוך ו/או מתחת ל- 1 נחשבת לחברה שנסחרת מתחת להונה העצמי, המעיד על חולשתה של החברה או “מעידה” רגעית המהווה הזדמנות להשקעה.

 

השילוב בין מכפיל הון נמוך ותכנית רכישה עצמית של המניות, יכולה לכאורה להעיד על כך כי הנהלת החברה מזהה פוטנציאל כלכלי במניית החברה, תמחור חסר על ידי השוק ורואה בה הזדמנות להשקעה אשר תוצאותיה הכרזה על תכנית רכישה עצמית של מניה על ידי דירקטוריון החברה בהודעה מתאימה על כך לבורסה.

 

יחד עם זאת, יש לבחון את הנתונים הפיננסיים של החברה בהתאם לדוחות כספיים מפורסמים. לבחון האם באמת יש פוטנציאל להשקעה במניה. האם השוק טועה בתמחור, ומה הסיבות שמביאות את המניה לסחירות במחיר כה נמוך אבל הנהלת החברה רואה בה הזדמנות להשקעה. האם הנהלת החברה רואה את מה שאנו המשקיעים לא רואים או שמחיר שוק מתמחר את הסיכונים הכרוכים במניה.

 

חברת גזית גלוב עוסקת בתחום נדל”ן מניב, ועיקר נכסיה מרכזים מסחריים הממוקמים באזורים אורבאניים צומחים, המושכרים בעיקר לרשתות המספקות שירותים וצרכים חיוניים לאוכלוסיה. עיקר הנדל”ן המוחזק על ידי החברה הינו באירופה, והחזקות בארה”ב, ישראל וקנדה.

 

בדיקה של נתונים של החברה בבורסה מעלה כי גזית גלוב נסחרת לפי 5.4 מיליארד ₪ כאשר הונה העצמי נאמד ב- 9.3 מיליארד ₪, מדובר במכפיל הון של 0.6. דהיינו החברה נסחרת הרבה מתחת להונה העצמי, כאשר חברות דומות לה העוסקות בנדל”ן מניב נסחרות במכפילי הון בין 1.3 – 1.5.

 

גורמי סיכון על פעילות החברה המחזיקה נדל”ן בפריסה רחבה בעולם רבים ביניהם עלויות מימון לרכישת נכסים, שינוי בשערי חליפין (הכנסות החברות מהנכסים המושכרים במדינות שונות מושפעות מעליה ורידה במחיר מטבע מקומי למול שקל), תנאים כלכליים המשפיעים על אזורים גיאוגרפיים מסוימים, איתנות פיננסית של שוכרים לרבות שוכרי עוגן, שינויים בדרישות חוק ורגולציה, סיכונים הנובעים מהשפעה של גורמים חיצוניים על ערך נכסי החברה ועוד.

BBBB

עיון בדוח דירקטוריון החברה על מצב ענייני החברה מגלה כי דירקטוריון החברה החליט ביום 11 בינואר 2019 על אימוץ תכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 250 מיליון ₪. הרכישה עצמית תתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת החברה ככל שמחיר המניה בבורסה משקף כי המניה לדעתה של החברה נסחרת מתחת לשוויה הכלכלי. עוד מצוין בדוח כי עד פרסום הדוחות הכספיים בוצעה כבר רכישה בגובה של 36 מיליון ₪, וזאת מעבר ל- 156 מיליון ₪ שהושקעו לפי תכנית רכישה קודמת. ברם, ניתוח מעמיק של דוח דירקטוריון מגלה נתון מהותי המעיד על מכפיל הון נמוך בו נסחרת החברה.

 

ניתוח פער של שווי נדל”ן בספרי החברה לשווי השוק מראה פער גדול בין שווי נדל”ן בספרים לעומת שווי שוק, כך בחברות המחזיקות נדל”ן באירופה (סקנדינביה ומזרח אירופה) הפער הינו 2.7 מיליארד ₪ לטובת הספרים, ובקנדה הפער של 600 מיליון ₪ לטובת הספרים. דהיינו שווי השוק של הנדל”ן, שהחברה מחזיקה באמצעות החברות, נמוך בכ- 3.3 מיליארד ₪ ביחס לשווי הנדל”ן בספריה.

 

מכאן, שהפער בסך של 3.3 מיליארד ₪ בין שווי נדל”ן בספרים לשווי שוק (הפער בין שווי שוק של החברה להונה העצמי הינו 3.9 מיליארד ₪) מסביר כל הנראה מדוע המניה נסחרת בפער כה עצום מהונה העצמי המתבטא למעשה בירידה בשווקי שוק של הנדל”ן בבעלותה שעיקרו באירופה. כל שינוי בשווי נדל”ן באירופה ישפיע בהתאם למחיר מניה של החברה, עליה תביא לעליה במחיר המניה וירידה בירידה במחיר המניה. 

 

BBBBB

תכנית רכישה עצמית של החברה מראה לכאורה כי החברה מאמינה כי השוק לא מתמחר נכון את הנכסים בבעלותה, ומצפה לעליה בשווי נכסיה. יחד עם זאת, יש לזכור כי החברה הגדירה בעצמה בין גורמי הסיכון תנאים כלכליים באזורים גיאוגרפים מסוימים ומושפעת ממצב הכלכלי השורר באירופה. 

השאלה הכלכלית הנצחית על הפער בין הרצוי למצוי מתבטא היטב בדוח כספי של גזית גלוב. רצונה של החברה וקברניטיה הינה רכישה עצמית של מניות שכן לעמדתה הערך של הנדל”ן בספרים מבטא את ערכו הפוטנציאלי ואף למעלה מכך אך השוק רואה את זה אחרת. לאור המצב הכלכלי הירוד באירופה (במיוחד במדינות מזרח אירופה) מתמחר השוק את שווי הנדל”ן בערך הרבה יותר נמוך, ובכך מייצר פער בין שווי נסחר כיום לשווי הרשום בספרים (הנדל”ן של החברה הוא הנכס המרכזי ועיקרי, ומחיר מניה מבטא את סחירותו). 

תכנית רכישה עצמית הינה אינדיקטור חשוב לבחינה של חברה פוטנציאלית להשקעה ואיתור הזדמנויות להשקעה. יחד עם זאת אין להתעלם מנתונים כלכליים של השוק בו פועלת החברה ו/או נתונים מאקרו כלכליים היכולים להשפיע על מחירה. 

 

מארק פיסחוב, כלכלן (חשבונאות) – מומחה כלכלי במיסוי מוניציפאלי, וניתוח דוחות כספיים של החברות הנסחרות בבורסה בישראל , מרצה לניתוח דוחות כספיים במכללת BMENIV

 

אין לראות במאמר המלצה לקניה או רכישה של המניה. 

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content