המרכז להשכלה פיננסית – Bmeniv

לימודי שוק ההון, קורס שוק ההון

התקשרו עכשיו 050-891-1640

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות

תנאי שימוש באתר – קראו בעיון

השימוש באתר של מכללת בימניב (להלן: מכללת בימניב או מכללת BMENIV), על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו (“האתר”), מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם (“תנאי השימוש”) ובכפוף לכל האמור בהסכם ההתקשרות. יובהר כי במתן אישור לתנאי התקנון בכניסה לאתר ועצם השימוש באתר ייחשב מצדך כהסכמה מלאה, מודעת ומחייבת לכל התנאים, ההתניות וההודעות המפורטים בהסכם זה. מכללת בימניב שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש ותנאי השימוש באתר.

תנאי השימוש ,הגבלת השימוש והגבלת אחריות

 

 

המשתמש מסכים ומצהיר כי השימוש שהוא באתר ובמידע המופיע בו הנו על אחריותו בלבד. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר. אין בכל האמור בהסכם זה משום הצהרה של מכללת בימניב כי השירות המוצע על ידה, עונה לצרכיו של המשתמש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש. השירות שמעניקה מכללת בימניב מסופק למשתמש “AS IS” ומכללת בימניב אינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש באתר.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי מכללת בימניב וספקי המידע לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו.

 

המידע, התוכנה, התכנים, השירותים, היקפם, זמינותם, וכל היבט אחר הקשור עמם, המופיעים באתר, והתנאים לשימוש בהם, ניתנים לשינוי לפי החלטת מכללת בימניב ללא כל צורך בהודעה מראש על כך. מכללת בימניב רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. מכללת בימניב ו/או מי מטעמה רשאים להפסיק או לשנות כל מידע, מוצר או שירות המתוארים באתר זו בכל מועד שהוא.

 

כל מידע עדכני ליום המצוין בו בלבד ומכללת בימניב אינה מתחייבת לעדכן מידע כזה. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע ו/או תוכן המתפרסם באתר זו לבין מידע ו/או תוכן כפי שמופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע ו/או התוכן המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים כאמור, יחשב כנכון. האינפורמציה שתינתן מבוססת על נתונים שהתקבלו ממקורות סטטיסטיים מוכרים, מדוחות ו/או מקישורים מונפקים, או ממקורות אחרים אשר נחשבים אמינים. יחד עם זאת, אינפורמציה זו לא אומתה ו/או נבדקה על ידינו ואין מכללת בימניב מתיימרת להציגה כמושלמת או כמדויקת או כמהימנה.

 

הפרסומים והמידע המופיע באתר אינם מהווים חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה, החזקה או מכירה של נכסים פיננסים כלשהם והם אינם מהווים ייעוץ השקעות. מכללת בימניב מבהירה ומדגישה בפני המשתמש, כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, התוכן המוצע באתר אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם. הפרסומים הם כלליים ואינם באים להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך, המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש, לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות. הנתונים הנכללים בפרסומים באתר זה, לרבות בסקירה או בניתוח של ניירות ערך ספציפיים, הינם על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות חיצוניים ואין למכללת בימניב כל אחריות לנכונותם ו/או אמתותם.

המכללה מספקת שירותי הכשרה ולימוד בלבד, אינה בעלת רישיון מכוח חוק הייעוץ, ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ”ה- 1995 )”חוק הייעוץ”) למעט עיסוקים הפטורים רישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ.
התכנים המועברים בקורסי ההכשרה השונים ובתרגול המעשי ( “שיעורים”) כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון. מובהר בזאת כי השיעורים המועברים מטעם נציגי המכללה אינם מהווים ייעוץ, שידול לפעילות השקעה, מסחר, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של תלמיד מסוים.

 

גילוי לפי סעיף 3(ב’) לחוק הייעוץ

 

א. הנתונים המתפרסמים על ידי המכללה בתקשורת (ובכלל זה באתר המכללה), לרבות סקירות השוק הינם למטרות אינפורמציה בלבד.

 

ב. מתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

 

ג. אין למעביר התוכן או למכללה כל עניין אישי בתאגידים הנסקרים, בניירות הערך או הנכסים הפיננסים הנסקרים. יחד עם זאת, המכללה עשויה לקבל תגמול עבור הפנית תלמידיה לפתיחת חשבונות מסחר אצל ברוקרים; חברות מורשות לניהול זירת סוחר כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך; או בנקים ו/או בתי השקעות ו/או כל גוף שאיתו רשאית המכללה להתקשר לצורך הפניית תלמידיה לפתיחת חשבונות מסחר.

 

מכללת בימניב וספקי המידע (לרבות עובדיה, שלוחיה, מורשיה וכל הבא מטעמה), לא יהיו אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה, לדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים, שיתקבלו ויעובדו במכללת בימניב ו/או באמצעותה אצל צד ג’ כל שהוא. מכללת בימניב לא תהיה אחראית לנתונים המתקבלים אצל המשתמש, לאבדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שנגרמו או עלולים להיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל, גם אם האחריות בגינם מוטלת מכוח כל דין, לרבות דיני חוזים, דיני נזיקין, לרבות עוולת רשלנות, ודיני המכר.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

 

המשתמש באתר ישתמש באתר זה בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שיינתנו באתר זה. מכללת בימניב תהיה רשאית לשנות את התנאים הכלליים לשימוש באתר זה, כולם או חלקם. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתוכן עשוי להשתנות מעת לעת בין השאר עפ”י השינויים בשוק ההון ו/או על פי החלטת ספקי המידע ובכללם הבנקים. המשתמש מתחייב לשפות את מכללת בימניב בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה כתוצאה מכך שהמשתמש הפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה וכן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד ג’ כלשהו הקשורה לקבלה ו/או שימוש במידע על ידי המשתמש. כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה, ו/או על פי כל דין. הנך מתחייב שלא להעלות לאתר, לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר.

 

פטור מאחריות

המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בנושא והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט. המשתמש מקבל על עצמו בזה את מלוא האחריות בקשר לסיכונים אלו ולכל תוצאה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את מכללת בימניב מאחריות כל שהיא מנזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או תקלה ו/או מכל סיבה אחרת.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר שייכות למכללת בימניב – דני בריטמן, והשימוש באתר מחייב את המשתמש לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה למשתמש כל זכות, מעבר לזכות השימוש באתר כפי שזו הוגדרה על ידי מכללת בימניב.

 

אבטחה

מכללת בימניב עושה שימוש באמצעי אבטחה הנראים לה מתאימים. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. עם זאת מכללת בימניב אינה יכולה להבטיח אבטחה מלאה מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך השימוש באתר. מכללת בימניב לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

 

כללי

על המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

Skip to content